การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Management Consulting)

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย)

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเติบโตที่น่าอัศจรรย์ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไป แต่การที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นสู่ยุคสมัยแห่งเอเชีย (Asian Century) ย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย กระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านสังคม, ด้านการเมืองการปกครอง, ระบบนิเวศ, ด้านเทคโนโลยี เปรียบเสมือนตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่และความผันผวนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของเราด้วยเช่นกัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักบริหารมืออาชีพควรจะคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและกลยุทธ์การตลาด (go-to-market) สำหรับภูมิภาคแห่งนี้

กรณีศึกษาที่ ①

การทำวิจัยตลาด (Market research)

สำรวจสภาพปัจจุบัน, การคาดการณ์อนาคต และความเสี่ยงของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

โครงร่างของโปรเจค

ความเป็นมาของโปรเจค

- ลูกค้าอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
- ลูกค้ามีความกังวลในสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19

วัตถุประสงค์

- ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพและแนวโน้มในอนาคต
- ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ผลที่ได้รับ

- สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดพื้นที่ต่างๆ ในหลายประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะหดตัวไปจนถึงปี พ.ศ. 2564 การตัดสินใจเข้ามาลงทุนจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ (ชะลอไปก่อน)

ผลงานของเรา

ระยะที่
1

การเตรียมการทำวิจัย

ออกแบบการทำวิจัย

 • กำหนดหัวข้อรายการที่จะทำวิจัยและแนวทางดำเนินการ
 • ดำเนินการทำวิจัยระยะเตรียมการ (ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง)
 • คัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปสัมภาษณ์

 

การเตรียมการสำรวจ

 • นัดหมายผู้ที่จะเข้าไปสัมภาษณ์

ระยะที่
2

รายงานการทำวิจัย

ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

 • ทำการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและเข้าไปสัมภาษณ์
 • กำหนดโครงสร้างข้อมูล, รวบรวมข้อมูล, ทำการวิเคราะห์

 

การนำเสนอรายงาน

 • จัดเตรียมและนำเสนอรายงานการสำรวจ

ลักษณะเด่นของการให้บริการ

การสำรวจอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลเปิด
มีการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สมมุติฐานที่ชัดเจน โดยการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยด้วยนักวิจัยชาวไทย

เครือข่ายที่กว้างขวางของเราในประเทศไทย
มีการเดินทางเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการประสานงานจากสถาบันวิจัยของรัฐบาล

ตัวอย่างรายงาน

กรณีศึกษาที่ ②

ระบบบริหารงานบุคคล

สำรวจสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบริษัทสาขาที่ประเทศไทย
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการออกแบบ, แนะนำ และใช้งานระบบบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่

โครงร่างของโปรเจค

ความเป็นมาของโปรเจค

- พนักงานของบริษัทแห่งนึงได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน (ขั้นตำแหน่ง, ค่าตอบแทน, การประเมินผลงาน)
- ระบบบริหารงานบุคคลขาดความชัดเจน แม้กระทั่งระดับผู้บริหารเองก็ยังขาดความเข้าใจในภาพรวมของระบบในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

- สร้างระบบบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ (ขั้นตำแหน่ง, ค่าตอบแทน, การประเมินผลงาน)

ผลที่ได้รับ

- เราได้ออกแบบและแนะนำระบบบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ เนื่องจากระบบใหม่นั้น เกิดจากการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรที่ปรึกษาของเรากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัทลูกค้า

ผลงานของเรา

ระยะที่
1

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ทำความเข้าใจระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบันและสำรวจประเด็นปัญหาต่างๆ

 • สัมภาษณ์พนักงานและตรวจสอบกฎระเบียบต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบันและค้นหาประเด็นปัญหาต่างๆ

ระยะที่
2

ออกแบบระบบ

ดำเนินการออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่

 • กำหนดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหา และพิจารณาระดับขั้น, ผลตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผลงานที่มีความเหมาะสม

ระยะที่
3

การเตรียมการขึ้นระบบ (Implementation)

การดำเนินการช่วงเริ่มแรก/ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์

 • ทดลองใช้ระบบบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่
 • ตรวจสอบปัญหาที่พบจากการทดลองใช้ระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองใช้อีกครั้ง

ระยะที่
4

เริ่มบังคับใช้ระบบใหม่/สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

ดำเนินการอบรมผู้ประเมิน

 • ให้ความช่วยเหลือในการอบรมระดับผู้บริหารซึ่งผู้ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • กำหนดและดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาอคติและความไม่ยุติธรรมในการประเมินผลงานของผู้ประเมิน

ลักษณะเด่นของการให้บริการ

การสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน

การสร้างระบบการบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ภายใต้การผลักดันโดยบุคลากรของลูกค้าเองนั้น สามารถสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การได้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญของบริษัทในวงกว้าง

จากการเข้าไปสัมภาษณ์พนักงานของบริษัทโดยตรง ทำให้สามารถทราบได้ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ของบริษัทในวงกว้างไม่ใช่แค่เพียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคลเท่านั้น อาทิ ปัญหาการทุจริต

ตัวอย่างรายงาน

กรณีศึกษาที่ ③

การฟื้นฟูกิจการ

ผลจากการสำรวจสภาพปัจจุบันของบริษัทย่อยที่ประเทศไทย (Joint Venture) เพื่อค้นหาสาเหตุที่กิจการไม่ก้าวหน้า สุดท้ายแล้วบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินใจยกเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวและถอนตัวออกจากประเทศไทย

โครงร่างของโปรเจค

ความเป็นมาของโปรเจค

- สถานการณ์ด้านกิจการและด้านการเงินในเครือบริษัท (สำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น, บริษัทย่อยที่ประเทศไทย) ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ
- โครงสร้างของโมเดลธุรกิจมีปัญหา และมีประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

- การฟื้นฟูกิจการของเครือบริษัทและปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ

ผลที่ได้รับ

- สืบเนื่องจากระบบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ, ปัญหารูปแบบองค์กรของบริษัทย่อยในประเทศไทย (ฟังก์ชั่นงานมีความซ้ำซ้อนกัน) และปัญหากระแสเงินสดขาดสภาพคล่อง บริษัทจึงได้โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศไทยให้แก่บริษัทพาร์ทเนอร์ที่ร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว

ผลงานของเรา

ระยะที่
1

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง

ศึกษาสภาพปัจจุบันและค้นหาสาเหตุที่ทำให้กิจการไม่ก้าวหน้า

 • ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ (Due diligence) ด้านการเงินและด้านธุรกิจ เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้กิจการไม่ก้าวหน้า

 

กำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง

 • พิจารณามาตรการแก้ไขปรับปรุงเพื่อจัดการกับปัญหาที่พบ
 • กำหนดลำดับความสำคัญของหัวข้อมาตรการ

ระยะที่
2

ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุง

กำหนดรูปแบบการดำเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุง

 • อำนวยความสะดวกในการประชุมอภิปรายและลงมติร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่ประเทศไทย

 

ให้ความช่วยเหลือในการเจรจายกเลิกกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศไทย

 • ให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองและตกลงเงื่อนไขร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยในประเทศไทย
 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการหลังจากยกเลิกกิจการร่วมค้าและดำเนินการตามแผนดังกล่าว

ลักษณะเด่นของการให้บริการ

สาเหตุหลัก 1 “ระบบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจขาดประสิทธิภาพ”
บริษัทแม่ทั้งสองของบริษัทย่อยที่เป็นกิจการร่วมค้าในประเทศไทยต่างฉุดรั้งอำนาจการตัดสินใจระหว่างกันทำให้การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกิดความล่าช้า

สาเหตุหลัก 2 “ขีดจำกัดของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมาก”
ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและกระแสการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกกว่า ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากที่ประเทศไทยลดลง

บริษัทประสบปัญหาด้านธุรกิจและด้านการเงินอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้จึงไม่สามารถก้าวออกจากอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มน้อยได้ (Low value added sector)

ตัวอย่างรายงาน

กรณีศึกษาที่ ④

ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นในบริษัทย่อยที่ประเทศไทย และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง (สร้างระบบป้องกันการทุจริต, กำหนดตัวชี้วัดผลงานด้านการบริหารจัดการที่มองเห็นได้)

โครงร่างของโปรเจค

ความเป็นมาของโปรเจค

- เกิดการทุจริตขึ้นตั้งแต่สมัยกรรมการผู้จัดการคนก่อน (กรรมการผู้จัดการเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว)
- กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันเติบโตมาจากส่วนงานขาย และไม่ถนัดด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

- สร้างระบบป้องกันการทุจริต (Governance)
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง

ผลที่ได้รับ

- สร้างระบบป้องกันการทุจริตโดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและโยกย้ายบุคลากร (Job rotation)
- กำหนดตัวชี้วัดผลงานด้านการบริหารจัดการที่มองเห็นได้ (KPIs) โดยการรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

ผลงานของเรา

ระยะที่
1

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ศึกษากระบวนการทำงานและค้นหาประเด็นปัญหา

 • สัมภาษณ์พนักงานชาวไทย
 • ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานผ่านการตรวจสอบใบงานต่างๆ
 • ค้นหาประเด็นปัญหาความไม่โปร่งใส

ระยะที่
2

กำหนดแนวทางการปรับปรุงและจัดทำแผนดำเนินการ

การกำหนดแนวทางการปรับปรุง/การจัดทำแผนดำเนินการ

 • กำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขและแผนดำเนินการเพื่อขจัดปัญหาความไม่โปร่งใส

ระยะที่
3

การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข

ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข

 • ให้ความช่วยเหลือผู้รับผิดชอบชาวไทยเป็นระยะๆ ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรูปแบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

ระยะที่
4

ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง

การจัดทำข้อมูลด้านการบริหารจัดการประจำเดือน

 • ให้ความช่วยเหลือในการนำข้อมูลด้านการบริหารจัดการประจำเดือนมาใช้ประโยชน์เพื่อตรวจสอบสถานะกำไรขาดทุนของบริษัทอย่างเหมาะสม (สร้างระบบการรายงานให้แก่บริษัทแม่)

ลักษณะเด่นของการให้บริการ

การสำรวจสภาพปัจจุบันโดยบุคลากรที่ปรึกษาชาวไทย

ทราบถึงสภาพที่แท้จริงในองค์กรที่ระดับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไม่สามารถมองเห็นได้ โดยการตรวจสอบใบงานต่างๆ และรับฟังเสียงที่แท้จริงจากพนักงานผ่านการสัมภาษณ์พนักงานโดยบุคลากรที่ปรึกษาชาวไทย

การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการที่หน้างานจริง

ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการ โดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุง (ชาวไทย) อยู่เป็นระยะๆ

การทำให้ตัวชี้วัดผลงานด้านการบริหารจัดการที่มองเห็นได้

การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารจัดการ ทำให้สามารถมองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ตัวอย่างรายงาน

กรณีศึกษาที่ ⑤

การให้ความช่วยเหลือในการปิดกิจการ

ลูกค้าได้มีการทบทวนฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียและตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากประเทศไทย ซึ่งในกรณีศึกษานี้เป็นการดำเนินการตั้งแต่การเจรจาตกลงกับสหภาพแรงงาน, ขายสินทรัพย์ถาวร และชำระบัญชี

โครงร่างของโปรเจค

ความเป็นมาของโปรเจค

- ลูกค้าได้ทบทวนฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียและตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากประเทศไทย ถึงแม้บริษัทย่อยที่ประเทศไทยจะมีผลประกอบการที่ดีก็ตาม

วัตถุประสงค์

- พิจารณาแนวทางดำเนินการที่ส่งผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ น้อยที่สุด
- พิจารณาวิธีการปิดกิจการที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานและบริษัทคู่ค้าน้อยที่สุด

ผลที่ได้รับ

- การชำระบัญชีเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานและการขายสินทรัพย์ถาวรต่างๆ

ผลงานของเรา

ระยะที่
1

ช่วงของการพิจารณา

การวิเคราะห์เบื้องต้น

 • พิจารณาแผนการปิดกิจการ ((1) การโอนขายหุ้น, (2) การชำระบัญชี)
 • สร้างแบบจำลองทางการเงิน, จัดทำงบชำระบัญชี

 

①การโอนขายหุ้น

 • จัดทำสรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum)
 • ลิสต์รายชื่อบริษัทที่มีความเป็นไปได้
 • ติดต่อเบื้องต้นไปยังบริษัทที่ความเป็นไปได้ที่จะรับซื้อหุ้น

 

การชำระบัญชี

 • รวบรวมผลกระทบต่อพันธมิตรทางธุรกิจและตอบสนองต่อนโยบาย
 • จัดทำรายละเอียดกำหนดการ

ระยะที่
2

ช่วงของการดำเนินการ

②การชำระบัญชี

 • ให้ความช่วยเหลือในการอธิบายชี้แจงกับซัพพลายเออร์และลูกค้าต่างๆ
 • จัดการประชุมเพื่ออธิบายชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
 • ดำเนินการยื่นขอยกเลิกใบอนุญาตต่างๆ
 • ขายสินทรัพย์ถาวรต่างๆ

ลักษณะเด่นของการให้บริการ

1. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการต่อพนักงานชาวไทย

 • กรณีที่บริษัทมีสหภาพแรงงาน มักจะมีปัญหาในการเจรจาตกลงร่วมกับสหภาพแรงงานเรื่องการจ่ายเงินชดเชย
 • ต้องระมัดระวังในเรื่องการลาออกของพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบการชำระบัญชีของบริษัท

2. การยกเลิกใบอนุญาตต่างๆ

 • ต้องระมัดระวังในเรื่องของการยื่นขอยกเลิกBOI. เนื่องจากใช้เวลาค่อนข้างมาก

3. การแก้ไขสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

 • ก่อนที่จะเข้าสู่การชำระบัญชี บริษัทจะต้องแก้ไขสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวให้เรียบร้อย

4. การตรวจสอบของกรมสรรพากร

 • ในบางกรณีอาจใช้เวลา 1 – 2 ปีกว่าทางเจ้าหน้าที่สรรพากรจะเข้ามาตรวจสอบ ภายหลังจากที่ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท

ตัวอย่างรายงาน