การวิจัยทางการตลาด (Market Research)

บริษัท ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Insight Information is your most power weapon

เรามุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมข้อมูลเชิงลึกล่าสุดให้คุณ เพื่อนำทางและช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้แม้ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและวิกฤตเศรษฐกิจ การวิจัยเชิงกลยุทธ์เชิงลึกของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านธุรกิจของคุณ โดยใช้ทั้งข้อมูลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพจากฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา รวมถึงการทำวิจัยภาคสนามของบุคลากรภายในองค์กร

ด้วยชื่อเสียงในระดับภูมิภาคของเรา และทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะในการรวบรวมและส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั่วทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ข้อมูลบริษัทคู่แข่ง ช่องทางการขายที่เหมาะสม ตลอดจนปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เราเป็นพันธมิตรในพื้นที่ของคุณได้ในทุกแง่มุมของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินกลยุทธ์เพื่อการขยายธุรกิจที่ราบรื่น

ความสามารถในการวิจัยทางการตลาดของเรา

การวิจัยการเข้าสู่ตลาด

การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาด คู่แข่ง ความท้าทายทางกฎหมาย อุปสรรคทางธุรกิจ และภาพรวมของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจตลาดและประเมินโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสม

การวิจัยอุตสาหกรรมและประเทศ

การวิจัยประเทศของเราช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจในระดับประเทศหรือระดับเมืองโดยละเอียด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางรัฐ การวางแผนภาษีหรือการวางแผนธุรกิจ การวิจัยอุตสาหกรรมของเราสามารถให้ภาพรวมแบบองค์รวมของภาค เช่น ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ผู้มีบทบาทสำคัญ และแนวโน้มในอนาคต พร้อมมุมมองที่ละเอียดและครอบคลุมของอุตสาหกรรมใดๆตามที่ต้องการ

การวิจัยเป้าหมาย M&A

โปรเจคควบรวมกิจการที่ผ่านมาของเราในหลายภาคส่วนช่วยให้เราสามารถระบุและจัดหาเป้าหมาย M&A ที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากความตั้งใจการทำงานร่วมกัน ที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น สินทรัพย์ผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อทำให้ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น กระจ่างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

การวิเคราะห์ตลาดและ / หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขัน จากหลายมุมมองของเรา เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับระบบนิเวศทางธุรกิจต่างๆ เช่น ตลาด คู่แข่ง และลูกค้า สำหรับประกอบแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเรารวมถึงการตรวจสอบและการเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทาน และเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั้งหมดของคุณ เพื่อระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจ หลักและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่า ควบคู่ไปกับการรักษาและจัดการพันธมิตรช่องทางต่างๆในโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

การศึกษาขนาดตลาดและรายงานความเป็นไปได้

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเรารวมถึงตลาดที่ระบุได้ทั้งหมด (ในอดีตและที่คาดการณ์ไว้) การทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ความสามารถทางการตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และการกำหนดเป้าหมายการขายขั้นสุดท้าย เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนเชิงปริมาณที่น่าพอใจ

ภาพรวมงานวิจัยของเรา